Visit to Nottingham University 27-06-09 - markkenny