Visit to Bristol University 26 February 2014 - markkenny